Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PLAY Community Stichting

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van PLAY Community Stichting (67441858) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. PLAY Community Stichting biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals contact opnemen, inschrijven voor een nieuwsbrief, het opvragen van informatie, het aanvragen van meer informatie, inschrijving voor een evenement, workshop of vergelijkbaar. Daarbij verwerkt PLAY Community Stichting ook privacy-gevoelige informatie (persoonsgegevens). PLAY Community Stichting werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals samenwer-kingspartners, marketing/communicatiepartners en Google.
1.3. PLAY Community Stichting gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. PLAY Community Stichting houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waar-onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met PLAY Community Stichting

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met PLAY Community Stichting wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Mail: info@playcommunity.nl
Website: via het contactformulier op www.playcommunity.nl
Post: PLAY Community Stichting, p/a Reguliersteeg 6, 3512 NT Utrecht

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. PLAY Community Stichting verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die PLAY Commu-nity Stichting verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de func-tionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. PLAY Community Stichting verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief van PLAY Community Stichting, of bijvoorbeeld je naam en contactgegevens als je je inschrijft voor een workshop, PLAY! Dag, PLAY! Festival, PLAY! Vakantie, etc.

4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die PLAY Community Stichting aanbiedt, kan PLAY Community Stichting de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geslacht
(f) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en je surfgedrag op onze website(s)

5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt:
(a) om het voor jou mogelijk te maken diensten via de website(s) van PLAY Com-munity Stichting af te nemen op het gebied van informatieverstrekking, advise-ring, inschrijving of het stellen van vragen. Zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor PLAY Community Stichting niet mogelijk om deze dien-sten uit te voeren;
(b) de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondi-gingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de websi-te(s) van PLAY Community Stichting;
(f) om de website(s) van PLAY Community Stichting te verbeteren.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. PLAY Community Stichting stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van samenwerkingspartners als die bijvoorbeeld een workshop geven waarvoor je je hebt aangemeld.
6.2. Indien PLAY Community Stichting je gegevens aan een derde verstrekt, zorgt PLAY Community Stichting ervoor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden ge-bruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkers-overeenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat je gegevens worden verwij-derd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
6.3. PLAY Community Stichting zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. PLAY Community Stichting neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. PLAY Communi-ty Stichting zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van fire-walls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. PLAY Community Stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat PLAY Community Stichting je gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien PLAY Community Stichting je gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van PLAY Community Stichting bezoekt. Op de website(s) van PLAY Community Stichting worden cookies gebruikt om je een optima-le gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kun je eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
8.2. Daarnaast kan PLAY Community Stichting gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van PLAY Community Stichting te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt PLAY Community Stichting gebruik van Google Analy-tics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van je apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybe-leid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser.

9. Websites van derden

De website van PLAY Community Stichting kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. PLAY Community Stichting is niet verantwoordelijk of aan-sprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze priva-cyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen de-len of volgen via social media netwerken Facebook en YouTube. Indien je op deze knoppen klikt worden je persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook en YouTube om te zien hoe deze netwerken met je persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

PLAY Community Stichting kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzi-gingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Je rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om PLAY Community Stichting een verzoek te doen tot inza-ge, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens. Ook kun je vragen om je per-soonsgegevens aan je over te dragen. Na ontvangst van je verzoek ontvang je bin-nen vier weken een overzicht van je persoonsgegevens.

13. Klachten

PLAY Community Stichting hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de PLAY Community Stichting.

X